Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 46
Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
22/2023/QH15 Luật Quản lý đầu tư CNTT Luật Đấu thầu 23/06/2023
12/2022/TT-BTTTT Thông tư An toàn thông tin Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/08/2022
42/2022/NĐ-CP Nghị định Ứng dụng CNTT Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022
108/2021/TT-BTC Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 08/12/2021
99/2021/NĐ-CP Nghị định Quản lý đầu tư CNTT Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 11/11/2021
942/QĐ-TTg Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Ứng dụng CNTT Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 15/06/2021
29/2021/NĐ-CP Nghị định Quản lý đầu tư CNTT Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư 26/03/2021
24/2020/TT-BTTTT Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
47/2020/NĐ-CP Nghị định Ứng dụng CNTT Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
40/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý đầu tư CNTT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020
18/2020/TT-BTC Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 31/03/2020
03/2020/TT-BTTTT Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước  24/02/2020
04/2020/TT-BTTTT Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
10/2020/TT-BTC Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020
11/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý đầu tư CNTT Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 20/01/2020
73/2019/NĐ-CP Nghị định Quản lý đầu tư CNTT Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
39/20149/QH14 Luật Quản lý đầu tư CNTT Luật Đầu tư công 13/06/2019
14/CT-TTg Chỉ thị An toàn thông tin Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam 07/06/2019
1872/QĐ-BTTTT Quyết định cấp Bộ, Ngành Quản lý đầu tư CNTT Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở</p> 14/11/2018
36/2018/TT-BTC Thông tư Quản lý đầu tư CNTT Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30/03/2018