Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Nghị định 99/2021/NĐ-CP Chính phủ: Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

99/2021/NĐ-CP
11/11/2021
01/01/2022
Lê Minh Khái
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Chính phủ
Nghị định

 

Bùi Quang Vinh 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trương Minh Tuấn 15/11/2017 Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
Nguyễn Mạnh Hùng 09/09/2020 Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Đỗ Hoàng Anh Tuấn 31/03/2020 Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Tạ Anh Tuấn 08/12/2021 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
Đỗ Hoàng Anh Tuấn 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Trần Xuân Hà 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Nguyễn Duy Thăng 23/06/2014 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
Trần Xuân Hà 30/03/2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Trần Văn Hiếu 20/02/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước