Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Thông tư 12/2022/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

12/2022/TT-BTTTT
12/08/2022
01/10/2022
Nguyễn Mạnh Hùng
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư

 

Nguyễn Xuân Phúc 07/06/2019 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Nguyễn Xuân Phúc 01/07/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin