Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Nghị định 42/2022/NĐ-CP Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

42/2022/NĐ-CP
24/06/2022
15/08/2022
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Chính phủ
Nghị định

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 15/06/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 09/04/2020 Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng 05/09/2012 Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng 04/07/2013 Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
Nguyễn Phú Trọng 12/07/2006 Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Nguyễn Tấn Dũn 17/07/2006 Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nguyễn Tấn Dũng 04/10/2006 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nguyễn Tấn Dũng 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước