Nhân lực ngành an toàn thông tin mạng cần cả “lượng” và “chất”

Nhân lực ngành an toàn thông tin mạng cần cả “lượng” và “chất”

(Mic.gov.vn) - Đề án “Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 99), đã được thực hiện từ năm 2014.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :