Đang xử lý.....

Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án CNTT

Người gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh   |   Thời gian gửi: 28/09/2023 14:27
Trong: Quản lý chất lượng   |   Phản hồi 1   |   Lần xem: 94
Chi tiết câu hỏi
Trong quá trình thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án CNTT còn gặp phải khó khăn vướng mắc do không có quy định hay hướng dẫn cụ thể về phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án. Đề nghị hướng dẫn về phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án CNTT.

Cổng thông tin đầu tư ứng dụng CNTT

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công. Do đó, chủ đầu tư thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định này.

28/09/2023 14:28