Đang xử lý.....

Định mức, đơn giá máy móc, thiết bị CNTT

Người gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh   |   Thời gian gửi: 28/09/2023 14:16
Trong: Tổng mức đầu tư, dự toán   |   Phản hồi 2   |   Lần xem: 131
Chi tiết câu hỏi
Các dự án CNTT có tổng mức đầu tư lớn, quy mô đầu tư có trang thiết bị, phần mềm không có sẵn trên thị trường chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố định mức, đơn giá. Để đảm bảo thống nhất, chất lượng hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt đầu tư và dự án công nghệ thông tin, Sở TTTT đề xuất Bộ TTTT xem xét, nghiên cứu ban hành khung tiêu chuẩn, định mức, đơn giá máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, phù hợp và hiệu quả dự án đầu tư.

Chuyên viên

ttttttt

14/12/2023 11:40
Cổng thông tin đầu tư ứng dụng CNTT

Cho đến nay, Bộ TTTT đã ban hành nhiều Thông tư, văn bản hướng dẫn xác định chi phí, định mức về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, cụ thể như sau:

- Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN (Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 và Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019);

- Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT (Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 và Quyết định 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014);

- Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT (Quyết định 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011);

- Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT (Quyết định 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017);

- Định mức kinh tế - kỹ thuật​ triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở (Quyết định 1872/QĐ-BTTTT ngày 14/11/2018);

- Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011);

- Hướng dẫn kiểm thử phần mềm nội bộ (Công văn 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014);

- Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN (Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013);

- Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn NSNN.

- Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

- Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

- Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

Các văn bản về định mức, hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT được ban hành đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong công tác lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

Trường hợp các nội dung công việc chưa có/không có định mức thì cơ quan, đơn vị tiến hành lập dự toán kinh phí hoặc căn cứ theo báo giá thị trường để thực hiện.

28/09/2023 14:18