Đang xử lý.....

Chủ trương đầu tư hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên trên 15 tỷ đồng

Người gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc   |   Thời gian gửi: 28/09/2023 14:09
Trong: Quy trình, thủ tục   |   Phản hồi 1   |   Lần xem: 69
Chi tiết câu hỏi
Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP: Đối với các hoạt động ứng dụng đầu tư công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 15 tỷ đồng thì "chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư, xác định chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước". Tuy nhiên, Luật NSNN không có nội dung quy định về chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư cũng như việc xác định chủ đầu tư.

Cổng thông tin đầu tư ứng dụng CNTT

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước: “Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”.

Như vậy: Chủ trương thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (chủ trương đầu tư) chính là nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước.

28/09/2023 14:09