NHÀ THẦU > THÔNG TIN CHI TIẾT NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT


Mã số thuế: 0102030405

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin

Gói thầu Thi công

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B

Chưa tham gia!

- Nhóm C

Chưa tham gia!

- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!

Gói thầu Tư vấn giám sát

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B

Chưa tham gia!

- Nhóm C

Chưa tham gia!

- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!

Gói thầu Tư vấn khảo sát

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B

Chưa tham gia!

- Nhóm C

Chưa tham gia!

- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!

Gói thầu Tư vấn lập dự án

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B
STT Tên gói thầu Dự án
1 Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện Chi tiết
- Nhóm C
STT Tên gói thầu Dự án
1 Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số Chi tiết
- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!

Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B

Chưa tham gia!

- Nhóm C

Chưa tham gia!

- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!

Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công

- Nhóm A

Chưa tham gia!

- Nhóm B

Chưa tham gia!

- Nhóm C
STT Tên gói thầu Dự án
1 Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán Chi tiết
- Nhóm trọng điểm Quốc gia

Chưa tham gia!