TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
<< < 1 2 3 4 >
21 THH-TTTV-2017-2018-011 Nâng cấp hiện đại hóa hạ tầng HTTT Tập đoàn (PVWAN-2016) Nhóm B Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2017 2019
22 THH-TTTV-2016-2018-012 Nâng cấp phân hệ dự báo dòng tiền thành hệ thống quản lý ngân quỹ (phục vụ công tác dự báo ngân quỹ) Nhóm C Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước 2016 2019
23 THH-TTTV-2016-2018-013 Nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện Nhóm B Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước 2016 2019
24 THH-TTTV-2017-2018-014 Bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hóa hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Nhóm C Vụ Tài Chính Kế Toán 2017 2018
25 THH-TTTV-2017-2018-015 Thay thế thiết bị định tuyến và nâng cấp mở rộng vùng mạng lõi tại Trung tâm dữ liệu Ngân hàng Nhà nước Nhóm A Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2017 2018
26 THH-TTTV-2017-2018-016 Trang bị mở rộng tủ đĩa cho Cục CNTT và Trung tâm dự phòng Sơn Tây Nhóm C Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2017 2018
27 THH-TTTV-2017-2018-019 Xây dựng và triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng các ứng dụng của Kho bạc Nhà nước Nhóm B Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước 2017 2019
28 THH-TTTV-2016-2018-020 HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CALL CENTER) Nhóm B Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 2016 2017
29 THT-TTTV-2013-2018-021 Xây dựng trung tâm dữ liệu ngành và 03 đơn vị triển khai phần mềm quản lý các nghiệp vụ của ngành BHXH Nhóm B Trung tâm thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014 2014
30 THH-TTTV-2015-2018-022 Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Bưu chính Việt Nam - Giai đoạn 1 Nhóm A Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 2015 2018