TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
<< < 1 2 3
21 THH-TTTV-2017-DA003 Trang bị mở rộng tủ đĩa cho Cục CNTT và Trung tâm dự phòng Sơn Tây Nhóm C 2017 2018
22 THH-TTTV-2017-DA002 Xây dựng và triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng các ứng dụng của Kho bạc Nhà nước Nhóm B 2017 2019
23 THH-TTTV-2017-DA001 HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CALL CENTER) Nhóm B 2016 2017
24 THT-TTTV-2014-DA0001 Xây dựng trung tâm dữ liệu ngành và 03 đơn vị triển khai phần mềm quản lý các nghiệp vụ của ngành BHXH Nhóm B 2014 2014
25 THH-TTTV-2015-DA0001 Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Bưu chính Việt Nam - Giai đoạn 1 Nhóm A 2015 2018
26 THH-TTTV-2014-DA001 Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình Ngành BHXH Nhóm B 2014 2015
27 THH-TTTV-2015-DA0003 Cải tạo nâng cấp phòng máy chủ và hệ thống mạng tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và Chi cục Dự trữ Nhà nước Nhóm B 2016 2016
28 THH-TTTV-2011-DA0001 Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam Nhóm B 2012 2015