TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
< 1 2 3 4 > >>
11 THH-TTTV-2016-2018-018 Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị Nhóm trọng điểm Quốc gia Sở TTTT Quảng Trị 2016 2018
12 THH-TTTV-2013-2018-001 Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số Nhóm C Cục Tần số vô tuyến điện 2013 2015
13 THH-TTTV-2015-2018-002 Xây dựng hệ thống bảo vệ chống tấn công DNS quốc gia và hệ thống dữ liệu lớn quản lý tài nghuyên Internet, DNS quốc gia giai đoạn 1 Nhóm B Trung tâm Internet Việt Nam 2015 2017
14 THH-TTTV-2012-2018-003 Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ DNS Quốc gia, VNIX tại khu chế xuất Tân Thuận - thành phố Hồ Chí Minh Nhóm B Trung tâm Internet Việt Nam 2013 2014
15 THH-TTTV-2012-2018-004 Xây dựng hệ thống giám sát, an toàn bảo mật DNS quốc gia Nhóm B Trung tâm Internet Việt Nam 2013 2014
16 THH-TTTV-2013-2018-005 Xây dựng hệ thống dự phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại Hòa Lac Nhóm B Trung tâm Internet Việt Nam 2013 2015
17 THH-TTTV-2012-2018-006 Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX trên nền IPV6 giai đoạn 2 Nhóm B Trung tâm Internet Việt Nam 2013 2014
18 THH-TTTV-2015-2018-007 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm nghiệp vụ ngành Nhóm A Trung tâm thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2015 2016
19 THH-TTTV-2013-2018-009 Hệ thống thu thập số liệu viễn thông - giai đoạn 2 Nhóm B Cục Viễn Thông 2013 2015
20 THH-TTTV-2017-2018-010 Nâng cấp cổng thông tin điện tử KBNN bổ sung các dịch vụ công Nhóm B Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước 2017 2019