TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
< 1 2 3 >
11 THH-TTTV-2013-DA002 Xây dựng hệ thống dự phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại Hòa Lac Nhóm B 2013 2015
12 THH-TTTV-2012-DA0001 Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX trên nền IPV6 giai đoạn 2 Nhóm B 2013 2014
13 THH-TTTV-2015-DA0002 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm nghiệp vụ ngành Nhóm A 2015 2016
14 THH-TTTV-2013-DA001 Hệ thống thu thập số liệu viễn thông - giai đoạn 2 Nhóm B 2013 2015
15 THH-TTTV-2017-DA011 Nâng cấp cổng thông tin điện tử KBNN bổ sung các dịch vụ công Nhóm B 2017 2019
16 THH-TTTV-2017-DA010 Nâng cấp hiện đại hóa hạ tầng HTTT Tập đoàn (PVWAN-2016) Nhóm B 2017 2019
17 THH-TTTV-2016-DA009 Nâng cấp phân hệ dự báo dòng tiền thành hệ thống quản lý ngân quỹ (phục vụ công tác dự báo ngân quỹ) Nhóm C 2016 2019
18 THH-TTTV-2017-DA008 Nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện Nhóm B 2016 2019
19 THH-TTTV-2017-DA007 Bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hóa hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Nhóm C 2017 2018
20 THH-TTTV-2017-DA006 Thay thế thiết bị định tuyến và nâng cấp mở rộng vùng mạng lõi tại Trung tâm dữ liệu Ngân hàng Nhà nước Nhóm A 2017 2018