TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
1 2 3 4 > >>
1 THH-HTTT-2016-2018-005 Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 Nhóm B Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 2016 2020
2 THH-HTTT-2017-2018-004 Ứng dụng CNTT trong tích hợp dữ liệu, thống kê và an toàn thông tin y tế điện tử giai đoạn 2017-2019 Nhóm A Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế 2017 2019
3 THH-HTTT-2017-2018-003 Xây dựng Chính quyền điện tử Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Nhóm B Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc 2017 2017
4 THH-HTTT-2017-2018-002 Xây dựng hệ thống trục tích hợp kết nối liên thông các hệ thống thông tin và ứng dụng quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương Nhóm B Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương 2017 2019
5 THH-HTTT-2016-2018-001 Phát triển hạ tầng khung chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 Nhóm B Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định 2016 2020
6 THH-TTTV-2018-2018-026 Đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Nhóm B Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình 2018 2020
7 THH-TTTV-2016-2018-027 Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 Nhóm C Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai 2016 2018
8 THH-TTTV-2016-2018-028 Xây dựng hạ tầng mạng cho Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Nhóm B Viện Dầu Khí 2016 2018
9 THH-TTTV-22014-2018-008 Trang bị phần mềm nền tảng, phát triển phần mềm ứng dụng và DVC trực tuyến nhóm 1 Nhóm B Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh 2014 2018
10 THH-TTTV-2015-2017-017 Xây dựng hệ thống cấp phát hộ chiếu của Bộ Ngoại giao Nhóm C Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao 2015 2018