TÌM KIẾM DỰ ÁNSTT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án Chủ đầu tư Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc dự kiến
1 2 3 > >>
1 THH-TTTV-2015-DAN207 Đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Nhóm B 2018 2020
2 THH-TTTV-2015-DAN206 Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 Nhóm C 2016 2018
3 THH-TTTV-2015-DAN205 Xây dựng hạ tầng mạng cho Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Nhóm B 2016 2018
4 THH-TTTV-2015-DAN204 Trang bị phần mềm nền tảng, phát triển phần mềm ứng dụng và DVC trực tuyến nhóm 1 Nhóm B 2014 2018
5 THH-TTTV-2015-DAN203 Xây dựng hệ thống cấp phát hộ chiếu của Bộ Ngoại giao Nhóm C 2015 2018
6 THH-TTTV-2015-DAN202 Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị Nhóm trọng điểm Quốc gia 2016 2018
7 THH-TTTV-2013-DA003 Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số Nhóm C 2015 2015
8 THH-TTTV-2015-DA0004 Xây dựng hệ thống bảo vệ chống tấn công DNS quốc gia và hệ thống dữ liệu lớn quản lý tài nghuyên Internet, DNS quốc gia giai đoạn 1 Nhóm B 2015 2017
9 THH-TTTV-2012-DA0003 Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ DNS Quốc gia, VNIX tại khu chế xuất Tân Thuận - thành phố Hồ Chí Minh Nhóm B 2013 2014
10 THH-TTTV-2012-DA0002 Xây dựng hệ thống giám sát, an toàn bảo mật DNS quốc gia Nhóm B 2013 2014