CƠ SỞ ĐÀO TẠO > THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên CSDT: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông


Tên tiếng anh: Information and Communications Public Management School

Tên viết tắt: ICS

Địa chỉ: A5/D5 - Khu Đô thị mới Cầu Giấy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.37665959

Fax: 04.37668994

Email: truongdaotaobd@mic.gov.vn

Website: http://www.mic-edu.vn

Đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Hà

Giấy phép ĐKKD: Số 1476/QĐ-BTTT ngày 06/10/2008

Các lĩnh vực hoạt động chính:
1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hoạt động trong các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; 2.Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ở các địa phương, doanh nghiệp, Bộ, Ngành khác và các cơ quan báo chí, xuất bản và bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, quản lý báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; 3. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch, bậc đối với các chức danh hành nghề hoạt động trong lĩnh vực báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; 4.Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; các đề án, dự án, chương trình kế hoạch năm năm và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng; 5.Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi nâng ngạch hàng năm cho cán bộ, viên chức và thi tuyển công chức, viên chức vào Bộ Thông tin và Truyền thông theo nhiệm vụ được phân công; 6.Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước theo các chương trình tiền công vụ, cán sự, chuyên viên và tương đương đối với công chức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 7.Tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; 8.Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức, viên chức hoạt động trong và ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông; 9.Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao về hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 10.Tổ chức các khoá học theo chương trình bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức; 11. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; 12.Tổ chức xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Thông tin và Truyền thông; 13.Là đầu mối phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo và quản lý theo yêu cầu của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, xuất bản; 14.Tổ chức nghiên cứu khoa học về đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực được phân công, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ giảng dạy, học tập; 15. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm. Tham gia điều tra, khảo sát, tổng kết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, quy trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới phù hợp với đặc thù của ngành.

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :