Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP tháng 1

Thực hiện quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT gửi thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT thời gian tới của Trung tâm

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ :