Chương trình khung

Mẫu giấy chứng nhận

07/12/2015

Ngày 20/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT quy định Chương trình khung và mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định này quy định Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của 03 bộ môn: Lập và quản lý dự án; Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Giám sát thi công, đồng thời quy định mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng giáo trình và in Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin


Ghi chú:

1. Kích thước Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khổ: 13 cm x 19 cm.

2. Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công nhận.              

3. Mặt ngoài Giấy chứng nhận có màu xanh nước biển, mặt trong màu trắng.

4. Nếu Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại Quyết định này thì ghi rõ “cấp lần thứ hai” ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của Giấy chứng nhận.

Download Mẫu Giấy chứng nhận  (Thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp)