Chương trình khung

Lập và quản lý dự án

07/12/2015

Ngày 20/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT quy định Chương trình khung và mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

BỘ MÔN

 LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Bộ môn này bao gồm 03 Học phần)

        1. Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

        2. Học phần 02: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT (24 tiết)

        3. Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

        Tổng số tiết của Bộ môn: 48 tiết
 
Học phần 01
Học phần 01 cụ thể tại Bảng 01 dưới đây:

Bảng 01: Nội dung về nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT
Nội dung
Thời lượng
1

Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát

01 tiết

1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát

 

1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

 

1.3. Giám sát công tác khảo sát

 

1.4. Nội dung nhật ký khảo sát

 

1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát

 

1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát

 
2
Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

01 tiết

2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ

 

2.3. Nội dung thuyết minh dự án

 

2.4. Nội dung tổng mức đầu tư

 

2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 

2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng

 

2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 
3

Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong

hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

3.1. Nội dung khảo sát bổ sung

 

3.2. Nội dung thiết kế thi công

 

3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị

 

3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ

 
3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán
 

3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công

 
4

Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm

nội bộ

02 tiết

4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm

 

4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ

 

4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại

Việt Nam
 

4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công

nghệ và hệ số môi trường

 

4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

 
5

Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các

hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án

02 tiết

5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết

 

5.2. Lập thuyết minh đề cương

 

5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương

 

5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết

 
6
Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

6.1. Thảo luận

 

6.2. Bài tập tình huống

 

6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 
Tổng số
12 tiết
 
Học phần 02
          Học phần 02 cụ thể tại Bảng 02 dưới đây:

Bảng 02: Nội dung về nghiệp vụQuản lý dự án ứng dụng CNTT

STT
Nội dung
Thời lượng
1
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT

04 tiết

1.1. Những vấn đề chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT
 

1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án ứng dụng CNTT

 
1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT
 

1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư

 
1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT
 

1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT

 

1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 
1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT
 

1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT

 

1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện

dự án ứng dụng CNTT
 

1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu

tư ứng dụng CNTT
 
2
Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án

02 tiết

2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công

việc của dự án ứng dụng CNTT

 

2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT

 
2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
 

2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

 
3
Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án

02 tiết

3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT:

- Quản lý chất lượng khảo sát;
- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;
- Quản lý chất lượng thi công;

- Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công.

 
3.2. Quản lý chất lượng:
- Lập kế hoạch quản lý chất lượng;
- Lập hệ thống quản lý chất lượng;
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng;
- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.
 
4

Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro

01 tiết
4.1. Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động,

phòng chống cháy nổ;

- Kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động, phòng

chống cháy nổ.
 

4.2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án ứng dụng CNTT:

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro;
- Lập kế hoạch quản lý rủi ro;
- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro;
- Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
 
5
Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án

02 tiết

5.1. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 
5.2. Nội dung chi phí dự án ứng dụng CNTT
 

5.3. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT

 

5.4. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 
6

Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

02 tiết

6.1. Thanh toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư;
- Tạm ứng vốn đầu tư;
- Thanh toán khối lượng hoàn thành;
- Quy trình, thủ tục thanh toán;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 

6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư:

- Khái niệm và phân loại quyết toán;

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán;

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư;
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu.

 
7

Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,

bảo hành và vận hành

02 tiết

7.1. Nguyên tắc giải quyết sự cố
 
7.2. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan
 
7.3. Xác định nguyên nhân sự cố
 
7.4. Trình tự giải quyết sự cố
 
8

Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng

dụng CNTT

02 tiết

8.1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu
 
8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu
 
8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu:
- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;
- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu;
- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.
 
9

Chuyên đề 9: Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết

9.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng
 
9.2. Các loại hợp đồng
 
9.3. Hồ sơ và nội dung hợp đồng
 
9.4. Quản lý thực hiện hợp đồng
 
9.5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng
 
9.6. Xử lý tranh chấp hợp đồng
 
10

Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụ

hỗ trợ công tác quản lý dự án

01 tiết

11
Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

11.1. Thảo luận
 
11.2. Bài tập tình huống
 
11.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 
Tổng số
24 tiết
 
Học phần 03
Học phần 03 cụ thể tại Bảng 03 dưới đây:

Bảng 03: Nội dung về  nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

STT
Nội dung
Thời lượng
1

Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT

02 tiết
1.1. Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng CNTT
 
1.2. Hồ sơ trình duyệt
 
1.3. Nội dung thẩm định các dự án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế sơ bộ;

- Thẩm định dự án;

- Tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của các cơ quan liên quan.

 
2

Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

dự án đầu tư ứng dụng CNTT

04 tiết

2.1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

dự án đầu tư ứng dụng CNTT
 

2.2. Hồ sơ trình duyệt

 

2.3. Nội dung thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự

án ứng dụng CNTT:

- Thẩm định thiết kế thi công;

- Thẩm định dự toán, tổng dự toán.
 
3

Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối

với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án

02 tiết

3.1. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt

động ứng dụng CNTT không phải lập dự án
 
3.2. Hồ sơ trình duyệt
 

3.3. Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết

 
4
Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

04 tiết

4.1. Thảo luận
 
4.2. Bài tập tình huống
 
4.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 
Tổng số
12 tiết