STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Năm tốt nhiệp Ngày sinh Giới tính Số CMND
1 Tạ Minh Đức Thạc sĩ 2011 Nam 145035314
2 Vũ Thanh Hà Thạc sĩ 2011 12/04/1980 Nữ 012145953