STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Năm tốt nhiệp Ngày sinh Giới tính Số CMND
1 Đào Kim Định Tiến sĩ Nam 010029221
2 Cao Xuân Đức Kỹ sư Nam 012151892