STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Năm tốt nhiệp Ngày sinh Giới tính Số CMND
1 Mai Thùy Ngân Thạc sĩ 11/10/1978 Nữ 111827889
2 Đỗ Lập Hiển Cử nhân 05/10/1983 Nam 111715129