STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Năm tốt nhiệp Ngày sinh Giới tính Số CMND
1 Nguyễn Quốc Toàn Cử nhân 2002 01/10/1980 Nam 033080000039