Tên học viên: Bành Quang Huy


Số CMND: 023922302

Ngày sinh: 22-09-1984

Nguyên quán: Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 81/QĐ-TTTVHT 09/09/2016 09/09/2021