Tên học viên: Bùi Ánh Dương


Số CMND: 013341022

Ngày sinh: 22-02-1978

Nguyên quán: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 118/QĐ-TTTVHT 30/11/2015 30/11/2020
2 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 117/QĐ-TTTVHT 30/11/2015 30/11/2020
3 Lập và quản lý dự án 116/QĐ-TTTVHT 30/11/2015 30/11/2020