Tên học viên: Bế Hải Triều


Số CMND: 250454352

Ngày sinh: 01-10-1976

Nguyên quán:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 101/QĐ-TTTVHT 10/10/2016 10/10/2021
2 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 100/QĐ-TTTVHT 10/10/2016 10/10/2021
3 Lập và quản lý dự án 16/QĐ-TTTVHT-QLĐT-2013 05/07/2013 05/07/2018