Tên học viên: Ban Bảo Chung


Số CMND: Hà Giang

Ngày sinh: 20-10-1982

Nguyên quán: 073 061 521

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 21/QĐ-TTTVHT-QLĐT-2013 08/08/2013 08/08/2018