Tên học viên: Bùi Anh Lâm


Số CMND: 145072115

Ngày sinh: 18-08-1981

Nguyên quán: Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Đại học

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Giám sát thi công 59/QĐ-CPĐT 01/10/2012 01/10/2017
2 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 58/QĐ-CPĐT 01/10/2012 01/10/2017
3 Lập và quản lý dự án 57/QĐ-CPĐT 01/10/2012 01/10/2017