Tên học viên: Nguyễn Vũ Cường


Số CMND: 011706126

Ngày sinh: 14-09-1973

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

TT Bộ môn được đào tạo bồi dưỡng Số quyết định công nhận kết quả đào tạo Ngày cấp Ngày hết hạn
1 Lập dự toán CPĐT ƯDCNTT 24/QĐ-TTTVHT-QLĐT 24/05/2011 24/05/2016
2 Lập và quản lý dự án 22/QĐ-TTTVHT-QLĐT 17/05/2011 17/05/2016
3 Giám sát thi công 06/QĐ-TTTVHT-QLĐT 12/03/2011 12/03/2016