may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:31

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Thực hiện Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009
Phân loại Đề cương và dự toán chi tiết Số lần xem 707
Trả lời

Quy định về việc thành lập Ban quản lý dự án tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ điều chỉnh đến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin yêu cầu phải lập dự án.

Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án hiện không có quy định bắt buộc phải thành lập Ban Quản lý để giúp việc cho thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý triển khai. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức bộ phận giúp việc để triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình.