may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:30

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Chi phí giám sát tác giả trong Quyết định số 993/QĐ-BTTTT
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1208
Trả lời

Điểm 3.3.3 mục 3.3 của Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quảndự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hướng dẫn: “Chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán tính theo định mức chi phí công bố tại Quyết định này đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả. Chi phí thiết kế xác định như sau:

Ctk = (Cxl + Ctb) x Nt x (k + 0,1)        

Trong đó:

- Ctk: Chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán; đơn vị tính: giá trị;

- Cxl: Chi phí xây lắp trong dự toán; đơn vị tính: giá trị;

- Ctb: Chi phí thiết bị trong dự toán; đơn vị tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán theo công bố; đơn vị tính: tỷ lệ %;

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán;

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%)”

Như vậy, công thức trên chỉ được tính riêng 10% chi phí giám sát tác giả trong trường hợp điều chỉnh giảm hệ số k quy định tại điểm 3.3.6.2 mục 3.3 của Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-BTTTT.

Các trường hợp khác thì chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán được xác định như sau:

Ctk = (Cxl + Ctb) x Nt x k (đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả).