may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:31

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Hướng dẫn chi phí liên quan đến dự toán phần mềm nội bộ
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1438
Trả lời

1. Về chi phí khảo sát, chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán:

a) Chi phí phát triển phần mềm nội bộ được xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ chưa bao gồm:

- Chi phí khảo sát để xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát như quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

- Chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán như quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

b) Các chi phí trên có thể được tính như sau:

- Chi phí khảo sát để xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát: có thể xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nếu thấy phù hợp.

Chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước cho nội dung khảo sát để xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát đã được hướng dẫn trong văn bản 1951/BTTTT-ƯDCNTT nói trên.

- Chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán: có thể xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nếu thấy phù hợp.

2. Về xác chi phí quản lý và thu nhập chịu thuế tính trước trong phần lắp đặt, cài đặt thiết bị:

Điểm 2.2 khoản 2 Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định: “Chi phí lắp đặt thiết bị và cài đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh có thể được tính trong chi phí mua sắm thiết bị hoặc được tính bằng cách lập dự toán hoặc dự tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án”.

Điểm 2.2 khoản 2 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT quy định: “Chi phí lắp đặt thiết bị bổ sung và chi phí cài đặt hiệu chỉnh thiết bị bổ sung được xác định như chi phí xây lắp bổ sung”.

Như vậy, nếu chi phí lắp đặt thiết bị và cài đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh được tính bằng cách lập dự toán thì có thể áp dụng theo hướng dẫn xác định chi phí xây lắp bổ sung. Theo đó, định mức chi phí chung (chi phí quản lý) và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo Bảng 3.2 Thông tư 06/2011/TT-BTTTT và Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT.

3. Về xác định giá trị xếp hạng trong các bảng tính toán hệ số:

Việc xác định giá trị xếp hạng trong bảng tính hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ, hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường theo hướng dẫn tại Phụ lục V, Phụ lục VI ban hành kèm theo văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011.