may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:33

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP
Phân loại Quản lý dự án Số lần xem 604
Trả lời

Theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: “các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), Chủ đầu tư thực hiện theo thỏa thuận tín dụng, cùng các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA”.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 49 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2014 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ: “đối với dự án đầu tư, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đó thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế”.

Như vậy, các nội dung công việc được nêu tại khoản 1, Điều 49 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP nói trên thuộc phần đầu tư ứng dụng CNTT thuộc dự án ODA “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP nếu các quy định này không có sự khác biệt với điều ước quốc tế về ODA. Các nội dung công việc khác thuộc phần ứng dụng CNTT thuộc dự án nói trên, chủ đầu tư có thể áp dụng theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP nếu thấy phù hợp.