may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:31

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Quyết toán chi phí quản lý dự án
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1034
Trả lời

Khi quyết toán chi phí quản lý dự án, có hai quan điểm khác nhau:

1. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây lắp và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt.

2. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây lắp và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong tổng dự toán được duyệt. Cơ sở của quan điểm là: tổng mức đầu tư chỉ là khái toán, tổng dự toán mới là số liệu chính xác để thực hiện; vì vậy chi phí quản lý dự án phải được xác định căn cứ vào tổng dự toán. 

Trả lời:
Trong trường hợp chủ đầu tư tự quản lý dự án thì quyết toán chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì quyết toán chi phí quản lý dự án theo hợp đồng tư vấn đã ký kết. Cơ sở để quyết toán chi phí quản lý dự án cụ thể bạn tham khảo Thông tư số  10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước