may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:29

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát
Phân loại Quản lý dự án Số lần xem 2480
Trả lời

Theo các quy định về khảo sát quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản của nhà nước có liên quan thì trình tự các công việc thực hiện khảo sát bao gồm:

1) Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát;

2) Thực hiện khảo sát, giám sát quá trình khảo sát;

3) Nghiệm thu kết quả khảo sát (Bao gồm cả Báo cáo kết quả khảo sát)”.

Như vậy, kết quả khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát sẽ được nghiệm thu theo đúng quy định để có cơ sở đưa số liệu vào thiết kế sơ bộ cũng như thanh toán hợp đồng khảo sát. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc có một số đơn vị đại diện chủ đầu tư lại yêu cầu là “Báo cáo kết quả khảo sát phải được chủ đầu tư phê duyệt tương tự như hồ sơ thiết kế thi công và dự toán rồi mới được phép nghiệm thu hoàn thành kết quả khảo sát”. Tôi xin hỏi yêu cầu như nêu trên của các đơn vị đại diện chủ đầu tư có đúng quy định hay không? Nếu đúng, thì quy định “Báo cáo khảo sát phải được phê duyệt” trước khi ký nghiệm thu hoàn thành được quy định trong văn bản pháp lý nào?

Trả lời:

Điều 15 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định công tác nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát, nội dung biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.

Chủ đầu tư nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát nghĩa là đồng ý chấp thuận báo cáo kết quả khảo sát. Bởi vậy việc Ban quản lý dự án yêu cầu chủ đầu tư phải phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát là không đúng quy định./.