may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thứ 2, 25/9/2017 - 20:30

NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI

Câu hỏi Xác định chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư
Phân loại Quản lý chi phí Số lần xem 1579
Trả lời

Trong tổng mức đầu tư được duyệt, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư đã được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ % trong Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với chi phí xây lắp, thiết bị của cả dự án. Vì dự án tương đối lớn nên phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, trước mắt triển khai giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 sẽ được triển khai khi dự án được Nhà nước cấp vốn đầu tư.

Vậy, theo Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì các định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn được xác định trên chi phí xây lắp, thiết bị của giai đoạn này hay xác định trên chi phí xây lắp, thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt (vì lúc này chưa có tổng dự toán)?

Nếu xác định trên chi phí xây lắp, thiết bị của giai đoạn này thì các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư sẽ lớn, trong khi trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt các chi phí này lại nhỏ như vậy có bất hợp lý không?

Ngoài ra, trước đây đơn vị được giao quản lý một dự án đến nay các hạng mục trong dự án đã cơ bản hoàn thành. Vì tính chất đặc thù của dự án nên cần phải bổ sung thêm một số hạng mục nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Do vậy dự án đã được cấp quyết định đầu tư cho phép bổ sung các hạng mục vào dự án.

Vậy khi lập tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung các định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư của các hạng mục bổ sung được tính trên tổng chi phí xây lắp, thiết bị của dự án sau điều chỉnh, bổ sung (bao gồm cả các hạng mục đã thực hiện và các hạng mục được bổ sung) hay tính trên chi phí xây lắp, thiết bị của các hạng mục bổ sung?

Tương tự như vậy khi lập thiết kế thi công thì trong dự toán của các hạng mục bổ sung, các định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư tính trên chi phí xây lắp, thiết bị của các hạng mục bổ sung này hay phải tính trên tổng chi phí xây lắp, thiết bị của cả dự án sau điều chỉnh, bổ sung?

Trả lời:

Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, có công việc được tính chi phí theo cả dự án, có công việc được tính chi phí theo từng gói thầu, hạng mục. Việc phân kỳ đầu tư dự án không làm ảnh hưởng tới cách xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư thì chi phí quản lý dự án được xác định theo chi phí xây lắp, chi phí thiết bị được duyệt trong tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của Nhà nước có liên quan.