NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎICâu hỏi
Thực hiện Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009
Phân loại

Phương pháp xác định giá trị phần mềm

Số lần xem 742
Trả lời
Quy định về việc thành lập Ban quản lý dự án tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ điều chỉnh đến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin yêu cầu phải lập dự án.

Quay lại