Tên cá nhân: Nguyễn Văn Toàn


Số CMND: 978475869

Ngày sinh: 06-12-1989

1. Gói thầu Thi công

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

2. Gói thầu Tư vấn lập dự án

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

3. Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

4. Gói thầu Tư vấn khảo sát

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

5. Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công

- Thành viên:
STT Tên gói thầu Dự án
1 Thiết kế, cung cấp và triển kha Hệ thống các phần mềm bưu chính MPITS (Gói thầu EPC) Chi tiết

6. Gói thầu Tư vấn giám sát

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

7. Tư vấn và thi công

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

8. Tư vấn lập HSMT

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

9. Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

10. Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

11. Tư vấn thiết kế và thi công (EPC)

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

12. Tư vấn giám sát đánh giá đầu tư

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

13. Kiểm toán quyết toán vốn hoàn thành

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!

14. Thẩm định giá

- Thành viên:

Chưa từng tham gia!