Tên cá nhân: Lê Thị Thúy Vân


Số CMND: 456732345

Ngày sinh: 09-11-1987

1. Gói thầu Thi công

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

2. Gói thầu Tư vấn lập dự án

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

3. Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

4. Gói thầu Tư vấn khảo sát

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

5. Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:
STT Tên gói thầu Dự án
1 Thiết kế, cung cấp và triển kha Hệ thống các phần mềm bưu chính MPITS (Gói thầu EPC) Chi tiết

6. Gói thầu Tư vấn giám sát

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

7. Tư vấn và thi công

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

8. Tư vấn lập HSMT

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

9. Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

10. Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

11. Tư vấn thiết kế và thi công (EPC)

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

12. Tư vấn giám sát đánh giá đầu tư

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

13. Kiểm toán quyết toán vốn hoàn thành

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!

14. Thẩm định giá

- Chủ trì thiết kế sơ bộ:

Chưa từng tham gia!