Tên cá nhân: Trương Như Quốc Bảo


Số CMND: 1574447441

Ngày sinh: 02-07-2018

1. Gói thầu Thi công

2. Gói thầu Tư vấn lập dự án

3. Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

4. Gói thầu Tư vấn khảo sát

5. Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công

6. Gói thầu Tư vấn giám sát

7. Tư vấn và thi công

8. Tư vấn lập HSMT

9. Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

10. Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT

11. Tư vấn thiết kế và thi công (EPC)

12. Tư vấn giám sát đánh giá đầu tư

13. Kiểm toán quyết toán vốn hoàn thành

14. Thẩm định giá